TVT-TAIDOT

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

“Tehdään uuden oppimisesta yhteinen seikkailu
– heittäydytään oppilaiden mukaan kanssaoppijoiksi!”

Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tieto- ja viestintäteknologian avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Tavoitteena on vahvistaa viestinnän taitoja, medialukutaitoa ja ohjelmoinnin osaamista. Hyvän ja edistyneen osaamisen tasot eri luokka-asteille on kuvattu Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa. Hämeenlinnassa nämä taidot on sisällytetty perusopetuksen osaamismerkkijärjestelmään.

Opetussuunnitelman TVT-sisällöistä johdettu osaamismerkkijärjestelmä on hämeenlinnalainen tieto- ja viestintäteknologian osaamisen systeemi, jossa oppilaat keräävät itselleen digitaalisia osaamismerkkejä eli badgejä. Opettajan tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus kerätä itselleen kaikki neljän osaamisosa-alueen (skills, safety, explore ja connect) merkit vuosiluokilla 1–9. Osaamismerkeillä pyritään takaamaan se, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus saavuttaa samat TVT-perustaidot ja kehittää niitä koko perusopetuksen ajan.

LUOKAT 1-2
Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (TVT) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan monialaisesti ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

LUOKAT 3-4
Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja työvälineitä.

LUOKAT 5-6
Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja työvälineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

LUOKAT 7-9
Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttö on luonteva osa yläkoululaisen omaa ja yhteisön oppimista. Yläkoulun opinnoissa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja koulukohtaisten painotusten mukaisesti. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan TVT:n merkitystä yhteiskunnassa ja sen vaikutuksia kestävään kehitykseen.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
OPPILAAN TVT-OSAAMINEN
OPETTAJAN TVT-OSAAMINEN
REHTORIN TVT-OSAAMINEN

%d bloggaajaa tykkää tästä: