SUUNTA 2024

VISIO & TAVOITTEET

”Digiajan elämän eväät – ihan lähellä. Linnamme turvallisessa suojassa on hyvä kaikkien näistä eväistä nauttia. Linnamme suojelijoiden ja oppineiden on se kunnia ja velvollisuus saada tasavertaisesti kukin kylläiseksi.”

Hämeenlinnan perusopetuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) käytetään luontevana osana opetusta niin, että jokainen oppija saa hyvät valmiudet TVT:n käyttöön oman koulupolkunsa aikana. Tutorit toimivat opettajien ja oppijoiden tukena ja oppilaiden osaaminen varmistetaan kaupungin oman osaamismerkkijärjestelmän avulla. Airo-ympäristö tarjoaa helpon väylän TVT:n käyttöön ja niin henkilöstöä kuin oppijoitakin rohkaistaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa rohkean kokeilukulttuurin mukaisesti uutta luovalla tavalla.

TOIMINTAKULTTUURI

Digitaalinen toimintakulttuuri on osa jokaisen kouluarkea Hämeenlinnassa vuosina 2022–2024. Se parantaa ja tehostaa oppimista ja osallisuutta, ja on luonteva osa jokapäiväistä työskentelyä sekä lähi- että etäopetuksessa. Etäopetusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja sitä hyödynnetään eri oppiaineiden opetuksessa silloin, kun se on tarpeellista ja edistää oppilaiden tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia.

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttö tehostaa arjen tekemistä ja vapauttaa aikaa oppimiselle ja yhdessä tekemiselle. Kaupungin TVT-toimintakulttuuri pyrkii mahdollisuuksien tasa-arvoon, jotta kaikki oppilaamme saavat riittävät perustaidot. Henkilökohtainen laite on luovuuden ja mielikuvituksen jatke. Motivaation synnyttäminen on oppimiskulttuurimme ydin.

TVT:n käytössä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet, ympäristöystävällisyys ja henkilökohtaista hyvinvointia parantavat tekijät. Laite- ja ohjelmistohankinnoissa huomioidaan tietoturva sekä oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden käyttöaikarajoitukset. Sekä laitteiden hankinnoissa että ylläpidossa kiinnitetään huomiota ekologiseen vastuullisuuteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen. Myös tutor-toiminnalla tuetaan ekologisesti vastuullista toimintaa järjestämällä tukea ja koulutuksia paikallisesti kouluilla ja myös etäyhteyksien avulla.

ARVOT JA TAVOITTEET

Yhdenvertaisuus: Tulevaisuustaitojen oppiminen on ajasta, paikasta ja laitteistosta riippumatonta. Oppimisen vastuu on ensisijaisesti oppijalla, jota tuetaan ikä- ja kehitystason mukaan.

Luovuus: Oppimisympäristöstä löytyy asianmukainen tekniikka ja jokaiselta oppilaalta käytettävissä oleva päätelaite, joka tukee oppimisen omistajuutta ja luovuutta.

Kestävä elämäntapa: Teknologiaa hyödynnetään ekologisesti ja vastuullisesti koulujen digitaalisen toimintakulttuurin tukena.

Rohkeus: Matkan varrella oppilaat keräävät oppimisreppuunsa osaamismerkkejä eri teemoista. Kouluissa kannustetaan kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja teknologioita.

Yhteisöllisyys: Jokaiselle koululle on nimetty sekä digitutor että oppilasagentit tukemaan opettajien ja oppilaiden TVT-taitojen kehittymistä. Hyviä käytänteitä ja osaamista jaetaan aktiivisesti.

RESURSSIT
Jotta tavoitteet toteutuvat, tarvitaan osaamista, kouluttautumista, verkostoitumista ja työkaluja. Sitoutuneet työntekijät, innokkaat oppilaat ja yhteinen tahtotila ovatkin Hämeenlinnan tärkeimmät resurssit. Kouluyhteisön jokainen jäsen antaa oman panoksensa toiminnan kehittämiseen, ja kaupungin tutoropettajat toimivat opettajien tukena digitaalisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Hämeenlinnan kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden kaupunkien kanssa esimerkiksi valtakunnallisessa Digikilta-verkostossa (www.digikilta.fi). Rohkeasti yhdessä kokeilemalla ja hyviä käytänteitä jakamalla muutetaan koulua yhä paremmaksi. Apu on aina lähellä.

Teknologiatuetun oppimisen investointeihin on luotu kolmen kohdan muistisääntö:

  1. Laitehankintoihin sijoitetaan enintään yksi kolmannes budjetista.
  2. Palvelujen ja sisältöjen ostoon tulee varautua toisen kolmanneksen verran.
  3. Osaamisen tukemiseen kohdennetaan kolmas osa TVT-budjetin kokonaisuudesta.

ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Strategian jalkauttamisesta vastaa TVT-kehittämistyöryhmä, joka kokoontuu lukukausittain pitämään seurantakokouksia strategian etenemisen ja mahdollisten muutos- ja toimenpidesuositusten osalta. Strategia on jaoteltu osioihin, joiden tavoitteiden mukaista toteutumista tarkastellaan TVT-kehittämistyöryhmässä vuosittain. Saadun tiedon perusteella tehdään johtopäätökset, joilla suunnataan tulevaisuuden toimintaa.

VISIO & TAVOITTEET

VISIO & TAVOITTEET

%d bloggaajaa tykkää tästä: