OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

“Tehdään uuden oppimisesta yhteinen seikkailu
– heittäydytään oppilaiden mukaan kanssaoppijoiksi!”

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käytön osaamisessa ja osaamisen kehittämisessä huomioidaan, ettei TVT tarkoita ainoastaan laitteita, sovelluksia ja ohjelmistoja – se on myös prosessi ja tekemisen tapa. Kaupunki ja opetustoimi käyttävät määrätietoisesti tieto- ja viestintäteknologiaa kehittäessään työtä ja prosesseja. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään vahvasti myös viestinnässä sekä hyvien käytänteiden ja osaamisen jakamisessa.

Opetushenkilöstön TVT-osaaminen, sen kehittäminen ja seuranta ovat keskeisiä seikkoja strategiamme toteutumiselle. Opettaja tukee omalla esimerkillään ja ohjauksellaan oppilasta tämän omalla digipolulla. TVT:n pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvät keskeisesti myös tietosuoja ja -turva sekä tekijänoikeuksiin liittyvät seikat.

Oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden TVT:n käytön valmiuksia ja osaamisen tasoa sekä koulujen digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita kartoitetaan vuosittain Opeka-, Oppika- ja Ropeka -kyselyiden avulla (ks. https://oor.fi/). Kyselyiden avulla voidaan kartoittaa ja verrata opettajien, oppilaiden ja rehtorin näkemyksiä oman koulun tilanteesta sekä yleisesti koko kunnan tasolla. Kyselyiden ja tieto- ja viestintäteknologiastrategian ohjaamana tehdään suunnitelmat sekä koko opetushenkilöstölle suunnatuista että oppilaitoskohtaisista TVT:n opetuskäytön koulutuksista. Koulutusten suunnittelussa otetaan huomioon digitutoreiden asiantuntijanäkemykset ja opettajilta tulleet koulutustoiveet. Oppilaitoskohtaisia koulutustarpeita arvioidaan myös rehtorin, TVT-vastaavan ja digitutorin kesken käydyissä kolmi-kantakeskusteluissa. Pedagogista lähitukea tarjoavat TVT-vastaavat, oppilasagentit ja digitutorit.

Yksittäisen opettajan TVT-osaaminen on onnistumiskeskustelussa yksi vuosittain käsiteltävistä teema-alueista. Opettaja huolehtii TVT-vastaavan ja digitutorin tuella oman TVT-osaamisensa tasosta sekä täydennyskouluttautumisestaan, jota työnantaja tukee. Henkilöstöä kannustetaan jakamaan osaamistaan ja toimimaan erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa niin koulujen ja kunnan sisällä kuin kansallisesti ja kansainvälisesti.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OPPILAAN TVT-OSAAMINEN
TVT TAIDOT
OPETTAJAN TVT-OSAAMINEN
REHTORIN TVT-OSAAMINEN

%d bloggaajaa tykkää tästä: